UTKAJ SWÓJ POMYSŁ

Masz pomysł na wydarzenie? Zgłoś się do nas, a my pomożemy ci je zrealizować!

Termin składania pomysłów —–> 11.10.2017 r.

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE „TKALNIA INICJATYW 2017”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na wybór inicjatyw w ramach projektu TKALNIA INICJATYW zgodnie z planem działalności Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.


2.
Celem projektu TKALNIA INICJATYW jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej
w życie Zduńskiej Woli. Chcemy pobudzić, odkryć i rozwinąć aktywność kulturalną mieszkańców; wspierać tzw. inicjatywy oddolne bezpośrednią współpracę z osobami, grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach. A wszystko to, przy wykorzystaniu zasobów edukacyjno-animacyjnych i rzeczowych instytucji. Bezpośrednia współpraca z osobami i grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach będzie dla Miejskiego Domu Kultury doskonałym impulsem do działania.

3. Organizatorem Konkursu na działania w ramach – „Tkalni Inicjatyw”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”, jest Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli zwany „Organizatorem”.

4. W konkursie preferowane będą inicjatywy:

 • innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji, a zarazem wynikające z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Zduńskiej Woli;

 • mające jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;

 • zakładające współdziałanie z mieszkańcami Zduńskiej Woli;

 • zakładające współpracę z Miejskim Domem Kultury w Zduńskiej Woli mając na uwadze jego zasoby ludzkie, przestrzenne, infrastrukturę;

 • angażujące środowiska dotąd mało aktywne, a mające duży potencjał kulturotwórczy;

 • niwelujące bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne;

 • pobudzające i wzmacniające aktywność społeczną;

 • integrujące lokalną społeczność o charakterze międzypokoleniowym;

 • budujące koalicję i współpracę między mieszkańcami, a Miejskim Domem Kultury w Zduńskiej Woli;

 • autorskie, które powinny być pomysłem wnioskodawcy;

 • zakładające realizację projektu w terminie między 30 października a 11 grudnia 2017 roku.

5. Organizatorem konkursu, a także instytucją koordynującą przebieg każdej ze zwycięskich inicjatyw, jest Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, który zapewnia pomoc przy realizacji poszczególnych pomysłów.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie inicjatywy mogą być:

 • osoby indywidualne (osoby powyżej 16 roku życia, mieszkańcy Zduńskiej Woli),

 • organizacje pozarządowe,

 • grupy nieformalne.

2. Każdy uczestnik konkursu powinien być bezpośrednim realizatorem inicjatywy (projektu), zgłoszenej do konkursu,

3. Wnioskodawcy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie.

4. Wszyscy uprawnieni do udziału w projekcie mogą zgłosić maksymalnie dwie inicjatywy.

III. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie osobiście lub e-mailem fiszki do projektu (zał. nr 1 do regulaminu) o dofinansowanie w terminie do 11 października 2017 r. do godz. 18.00 (decyduje data wpływu).

2. Fiszkę do projektu można składać:

 • osobiście: w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz, plac Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00,

 • e-mailem: pik@mdk-zdunskawola.pl (w temacie należy wpisać: „Konkurs Tkalnia Inicjatyw 2017”),

3. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na realizację projektu.

4. Wniosek o dotację składa osoba fizyczna, lider z grupy nieformalnej, organizacji pozarządowej, który będzie realizował zgłaszaną inicjatywę lokalną (projekt) odpowiedzialny z ramienia wnioskodawcy za realizację wybranej inicjatywy.

5. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Złożenie fiszki do projektu o dotację traktowane jest przez Organizatora jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji konkursowej.

IV. DOFINANSOWANIE

1. Projekty będą finansowane ze środków Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

2. Przewidywany budżet całkowity projektu: 6 000 zł.

3. W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 1 do 3 inicjatyw.

4. Maksymalna kwota dofinansowania jednej inicjatywy – 2 000 zł.

5. Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli może podjąć decyzję dotyczącą zwiększenia
lub zmniejszenia kwoty dofinansowania złożonego projektu inicjatywy lokalnej.

6. Wydatki związane z realizacją projektu inicjatywy muszą spełniać warunek kosztu kwalifikowanego zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

7. W ramach projektu nie przewiduje się dofinansowania kosztów działalności i wspomagania organizacji (grupy/osoby), pokrywania kosztów funkcjonowania, wynagrodzeń dla autorów projektu.

8. Przy realizacji projektu inicjatywy Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli nie przekazuje Wnioskodawcy projektu żadnych środków, lecz ponosi koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem projektu. Wnioskodawcy projektu podejmują działania zgodne z opisem projektu.

9. Rozliczenia księgowe wybranych inicjatyw będą realizowane przez księgowość Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

V. WYBÓR INICJATYW

1. Wybór inicjatyw spośród wszystkich nadesłanych fiszek do projektu zostanie przeprowadzony w sposób następujący:

 • Grupa wspierająca, w której skład wejdą 4 osoby z Miejskiego Domu Kultury, dokona rzetelnej oceny merytorycznej potrzeb realizacji pomysłów i wyłoni od 1 do 3 inicjatyw, które zostaną zrealizowane.

 • Ocena merytoryczna odbędzie się w dniach 12.10 – 18.10.2017 r.

2. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom odwoławczym.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wyboru kolejnego wniosku z listy rezerwowej, w przypadku rezygnacji wybranego Wnioskodawcy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem konkursu, zwłaszcza w przypadku niejasności dotyczących wniosku.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy.

6. Pracownicy Miejskiego Domu kultury nie mogą brać udziału w konkursie na inicjatywy lokalne „Tkalnia Inicjatyw 2017”.

7. Wyniki poszczególnych etapów głosowania zostaną zamieszczone na stronie:

www.mdk-zdunskawola.pl

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu wraz z fiszką do projektu dostępny jest na stronie internetowej www.mdk-zdunskawola.pl

2. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli – Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz, plac Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola, tel: 43 823 25 92 wew. 27 lub email: pik@mdk-zdunskawola.pl.

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN KONKURSU TKALNI INICJATYW 2017

Załącznik nr 1 do Regulaminu 2017

FISZKA PROJEKTU 2017