Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2016 r.

Strona internetowa  nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane dla programistów
 • opisują schemat dokumentów, niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Niektóre elementy wchodzące w  skład struktury strony są analizowane pod kątem możliwych usprawnień.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Majewska, e-mail : katarzyna.majewska@mdk-zdunskawola.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefon 43 823 25 92.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

,,Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

link do Rzecznika Praw Obywatelskich   https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli usytuowany jest w trzech budynkach.

Jeden budynek zlokalizowany jest przy plac Wolności 26.

Do budynku prowadzą trzy wejścia ogólnodostępne i jedno wejście techniczne oraz wjazd do garażu podziemnego wraz z dwoma dojściami (klatkami ewakuacyjnymi):

 1. a) wejście A usytuowane jest od strony północnej i jest głównym wejściem do budynku, wejście prowadzi w szczególności do kina i kawiarni;
 2. b) wejście B znajduje się od strony południowej z wieżą widokową. Wejście prowadzi w szczególności do biur MDK, sal zajęciowych i wieży widokowej;
 3. c) wejście C znajduje się od strony wschodniej, usytuowane jest w obrębie sal zajęciowych i klubu seniora;
 4. d) wejście D usytuowane jest od strony zachodniej, wykorzystywane jest do obsługi technicznej związanej z realizowaniem wydarzeń kulturalnych;

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz osób poruszających się na  wózkach inwalidzkich (brak drzwi obrotowych) . W budynku znajdują się dwie windy,  przystosowane do osób niepełnosprawnych, którymi można przemieszczać się na wyższe kondygnacje.

Od strony wejścia A i B znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych  na pierwszej kondygnacji oraz na drugiej kondygnacji.

Wokół budynku znajduje się parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych :

 • od strony północna – dwa miejsca parkingowe
 • od strony zachodniej – dwa miejsca parkingowe;

Pod budynkiem znajduje się parking podziemny , którego wjazd jest od strony zachodniej. Dojścia do parkingu znajdują się wewnątrz budynku z klatek schodowych przy wejściu A i B oraz dodatkowo bezpośrednie, usytuowane przy budynku od strony zachodniej i wschodniej (klatki ewakuacyjne). Na parkingu podziemnym znajdują się  3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Drugi budynek zlokalizowany jest przy ul. 1 Maja 5/7.

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne, dwa wejścia techniczne i ewakuacyjne.

 1. a) wejście od ul. 1 Maja, usytuowane jest od strony północnej i jest głównym wejściem do budynku, wejście prowadzi w szczególności do sali widowiskowej;
 2. b) wejście od ul. Okrzei znajduje się od strony zachodniej i prowadzi w do biur MDK, sal zajęciowych;
 3. c) wejście techniczne znajduje się od strony południowej i prowadzi do zaplecza sali widowiskowej i garderób;
 4. d) wejście od strony placu zabaw (ewakuacyjne) usytuowane jest od strony wschodniej i prowadzi bezpośrednio do sali widowiskowej.

Budynek częściowo przystosowany do osób niepełnosprawnych . Wejście główne posiada szerokie drzwi przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób poruszających się na  wózkach inwalidzkich (brak drzwi obrotowych) . W budynku brak windy. Od strony ul. Okrzei znajduje się parking. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Trzeci budynek zlokalizowany jest przy ul. Łaskiej 12.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne,  usytuowane od ul. Łaskiej.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do wszystkich budynków Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. We wszystkich budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostosowanie strony nastąpi w terminie do 30.06.2021 r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.