RODO

Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli reprezentowany przez Dyrektora Pawła Perdka.

Tel. kontaktowy 43 823 25 92

adres e-mail : SEKRETARIAT@MDK-ZDUNSKAWOLA.PL

Inspektor Ochrony Danych : adres e-mail: IOD@MDK-ZDUNSKAWOLA.PL 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola, adres poczty elektronicznej: sekretariat@mdk-zdunskawola.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Becalik, z którą można się skontaktować e-mailowo: iod@mdk-zdunskawola.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. w celu wykonywania obowiązków publicznych wynikające z ustawy z dnia 25.10.1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 r. poz. 194);
  2. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  3. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1  lit. e Rozporządzenia;
  4. jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  5. w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych koniecznym będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 4. Odbiorcami danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celu przetwarzania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Przejdź do treści