RODO

Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli reprezentowany przez Dyrektora Pawła Perdka.

Tel. kontaktowy 43 823 25 92

adres e-mail : SEKRETARIAT@MDK-ZDUNSKAWOLA.PL

Inspektor Ochrony Danych : adres e-mail: IOD@MDK-ZDUNSKAWOLA.PL 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@mdk-zdunskawola.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności tj.:
  1. w celu wykonywania obowiązków publicznych wynikające z ustawy z dnia 25.10.1991r
   o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 r. poz. 194);
  2. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  3. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
   Rozporządzenia;
  4. jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  5. w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów
   szczególnych koniecznym będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
  6. podstawą przetwarzania danych w zakresie monitoringu wizyjnego jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038).
 4. 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być
  udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich
   przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w
  pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
  prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem wykonywania zadań przez administratora. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane poza Europejki Obszar Gospodarczy i organizacji międzynarodowych.
Przejdź do treści